• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

Дотоод аудит, чанарын үнэлгээний алба

Зорилго

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, боловсрол сургалтын үйл явц, чанар, хөтөлбөрийн үнэлгээ, санхүү, төсөв хөрөнгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Чиг үүрэг

1. Хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах;
2. Боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааны явц, чанар, хөтөлбөрийг үечилсэн, хэсэгчилсэн байдлаар үнэлж, дүнг захиралд танилцуулах;
3. Санхүү, төсөв хөрөнгийн зарцуулалтыг шалгаж, дүн, зөрчлийг арилгах саналыг захиралд илтгэх;
4. Өмч, эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдлыг шалгаж, дүнг захиралд танилцуулах;
5. Дотоод аудит явуулсан ажлын үр дүнд үндэслэн дүгнэлт, санал, зөвлөмж гаргах, зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар давтан шалгах;

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ