• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • СУРГУУЛИУД
  v
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙ
  v
 • ШИЛЭН ДАНС
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

БХИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.  Монгол Улсын “Дээд боловсролын тухай хууль”-ийн 11 дүгээр зүйлийн 4,5 дугаар заалтын дагуу БХИС нь сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлынхаа чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий эрдмийн зөвлөлтэй байна. БХИС-ийн бүрэлдэхүүний хүрээлэн, сургуулиуд нь эрдмийн зэрэг, цолтой хүмүүсийнхээ эзлэх хувиар зохих шаардлагыг хангаж байвал эрдмийн зөвлөлтэй байж болно.

2.  Эрдмийн зөвлөл нь “сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэл”-ийн холбоог бэхжүүлэх асуудлаар үзэл баримтлал, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сургалтын агуулга, технологи, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чиглэл, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, түүнчлэн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын албаны шатлал тогтоох, эрдэм шинжилгээний ажлыг явуулах дүрэм, журмыг батлах эрх үүрэг бүхий БХИС-ийн хамтын удирдлагын дээд байгууллага мөн.

3.  Эрдмийн зөвлөл нь дарга, орлогч, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. “Дээд боловсролын тухай хууль”-ийн дагуу БХИС-ийн захирал нь Эрдмийн зөвлөлийн дарга байна. Эрдмийн зөвлөл нь 15-17 гишүүнтэй байх бөгөөд түүний бүрэлдэхүүнд БХИС-ийн дэд захирлууд, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил хариуцдаг албадын дарга, бүрэлдэхүүний сургууль, хүрээлэнгийн захирлууд, түүнчлэн тэнхим, төвийн дарга, багш, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтнуудаас эрдмийн зэрэгтэй хүмүүсийг оролцуулан захирлын тушаалаар батална. Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга болон эрдэмтэн нарийн бичгийн даргыг гишүүдийн дотроос тэдний ажлын байрны тодорхойлолтыг харгалзан зөвлөлийн дарга томилно. БХЯ, ЗХЖШ болон бусад салбараас тэргүүлэх зарим эрдэмтдийг оруулсан өргөтгөсөн гишүүдтэй байж болно.

4.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийг хоёр жил тутамд шинэчлэн томилно. Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр зөвлөлийн дотоод ажлыг гишүүдэд хуваарилж үүрэгжүүлнэ.

5.   Эрдмийн зөвлөл нь албан бичгийн хуудастай, гишүүд нь ажлын дэвтэртэй байна. Албаны хэрэгцээнд БХИС-ийн тэмдэг хэрэглэнэ.

6.  Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон зардлыг сургуулийн төсөв болон бусад орлогын эх үүсвэрээс гаргана.

Хоёр: Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг, эрх

1.  Эрдмийн зөвлөл нь дор дурдсан үүрэг хүлээнэ.

а.  Сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоох, хэтийн болон жилийн ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бүрэлдэхүүний сургууль, хүрээлэн, тэнхим, төвүүдийн эрдэм шинжилгээний ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, холбогдох асуудлыг хурлаараа хэлэлцэж санал дүгнэлт гаргах.

б.  Салбарын болон их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын нэгдлийг хангах.

в.  Шинжлэх ухаан, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон БХЯ, БХ-ын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, тэдгээрийн харъяа үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн ажлын холбоо тогтоож, хамтарсан судалгаа шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах ажлыг зохион байгуулах.

г.  БХИС-ийн сургалтын агуулга зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа, шинжилгээний ажил явуулж, түүний үр дүнд нээж илрүүлсэн шинэлэг, бүтээлч арга барилыг олны хүртээл болгох талаар бодитой ажил зохион байгуулах.

д.  Докторантуудын судалгааны ажлын сэдэв, эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч, түшиц тэнхим, бүтцийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах, магистрантуудын ажлын сэдэв, удирдагчийг баталгаажуулах, явц үр дүнд хяналт тавих, шаардлагатай үед хэлэлцэж зохих шийдвэр гаргах.

е.  “Эрдмийн чуулган”-ыг зохион байгуулж шилдэг бүтээл, илтгэлүүдийг шалгаруулах.

з.  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, төсөл, сурах бичгийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлэлцэн баталж, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх арга механизмыг тодорхойлох.

ж. Харъяа сургуулиудын сургалт, арга зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.

н.  Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар байгууллага, хүмүүсээс гаргасан гомдлыг хүлээн авч хэлэлцэн шийдвэрлэх.

2.  Эрдмийн зөвлөл дор дурдсан эрх эдэлнэ.

а.  БХИС-д он удаан жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан эрдэмтэн, багш нар болон БХ салбарт жинтэй хувь нэмэр оруулсан гадаад, дотоодын эрдэмтэд, төрийн зүтгэлтнүүдэд БХИС-ийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол хүртээх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх.

б.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийн ажлын хариуцлагын талаар санал оруулж шийдвэр гаргах.

в.  Багш нарын шатлал, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын зэрэглэл, шатлалыг ахиулах, бууруулах, БХИС-ийн профессор, дэд профессор цолыг олгох, хасах шийдвэр гаргах.

г.  БХИС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг зохион байгуулах, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхтэй холбоотой бүх асуудлыг хэлэлцэж, хамтын шийдвэр гарган дээд шатны байгууллагад санал оруулах.

Гурав. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүний үүрэг, эрх

1.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн дор дурдсан үүрэг хүлээнэ.

а.  Эрдмийн зөвлөлийн үүргийг гүйцэтгэхэд биечлэн идэвхтэй ажиллаж, хэлэлцэж байгаа асуудлаар зарчмын санал гаргах, шийдвэрт тусгуулсан саналаа ажил хэрэг болгоход бүтээлчээр оролцох.

б.  Эрдмийн зөвлөлийн даргын шийдвэрээр сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын агуулга, чанар, үр дүнг тодорхойлох шинжээчдийн бүрэлдэхүүнд оролцон ажиллах.

в.  Багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг чиглүүлэн удирдах, тэдний ажилд санал дүгнэлт өгөх, шүүн хэлэлцэхэд идэвхтэй, зарчимч байр сууринаас хандах.

г.  Энэ журмыг мөрдөн ажиллаж, зөвлөлөөс хариуцуулан өгсөн үүргийг ёсчлон биелүүлэх.

д.  Эрдэм шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой залуу багш, оюутнуудыг дагалдуулан сургаж, өөрийн гарын шавь бэлтгэх.

е.  Эрдмийн зөвлөлийн даргын шийдвэрээр зөвлөлийн дотоод ажилд идэвхтэй оролцож, ногдсон үүргийг шударгаар биелүүлэх.

2.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн дараах эрх эдэлнэ.

а.  БХИС-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар өөрийн санал, хүсэлтээ үндэслэлтэй боловсруулан эрдмийн зөвлөлд оруулан хэлэлцүүлэх, зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийг шаардах.

б.  БХИС-ийн захиргааны зөвлөлийн шийдвэрийг шинжлэх ухааны үндэслэлгүй гэж үзвэл уг шийдвэрийг судлан үзэх талаар өөрийн байр сууриа илэрхийлэх.

в.  Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой, ажил хэргийг сайжруулахад чиглэгдсэн шүүмжлэлийг бүх шатны байгууллагад чөлөөтэй тавих.

г.  Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэхийг БХИС-ийн бүх шатны дарга, албан тушаалтан болон холбогдох хүмүүсээс шаардах.

д.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа хууль тогтоомж, тушаалуудын дагуу тогтоосон хангалт, урамшуулал эдлэх.

Дөрөв. Хуралдааны журам

1.  БХИС-ийн эрдмийн зөвлөлөөр асуудлыг шийдвэрлэх ажлын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

2.  Эрдмийн зөвлөлийн дарга хуралдааны товыг тогтоож удирдана. Зөвлөлийн даргын зөвшөөрлөөр орлогч дарга хуралдааныг удирдаж болно. Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргыг эзгүй үед хуралдаан зарлах шаардлага гарвал зөвлөлийн даргын шийдвэрээр зөвлөлийн гишүүдийн дотроос түр үүрэг гүйцэтгэгчийг томилж болно.

3.  Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг цаг үеийн байдал, гишүүдийн санал, шаардлагыг үндэслэн зөвлөлийн дарга шийдвэрлэнэ. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд сургалт, эрдэм шинжилгээний болон бусад асуудлыг эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлнэ. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлаар гишүүдэд танилцуулах материалыг 2-оос доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлнэ. Нэг удаагийн хуралдаанаар 3-аас илүүгүй асуудлыг хэлэлцэнэ.

4.  Зөвлөлийн өргөтгөсөн хэсгийн гишүүдийг хуралдаанд урьж оролцуулах шийдвэрийг зөвлөлийн дарга гаргана. Зөвлөлийн гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь нь хүрэлцэн ирсэн тохиолдолд хурлыг хүчинтэйд тооцох ба зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн төслийг хуралд оролцсон гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь нь дэмжвэл уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болж, шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ. Шийдвэрийг шаардлагатай үед захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

5.  Эрдмийн зөвлөлийн дарга хуралдаан бүрийн эхэнд хэлэлцэх асуудлыг гишүүдээр батлуулж, хурлыг дэгийн дагуу удирдана.

6.  Хуралдааны явцад тэмдэглэл үйлдэх ба түүнийг үндэслэн захирлын тушаал гаргаж хэрэгжүүлнэ.

Тав. Хуралдааны дэг

1.  Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга гишүүдийн ирцийг бүртгэж, эрдмийн зөвлөлийн даргад танилцуулна. Гишүүдийн ирц 75%-иас их бол эрдмийн зөвлөлийн дарга хурлыг эхлүүлнэ.

2.  Эрдмийн зөвлөлийн даргын эзгүйд эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга хурлыг удирдана. Эрдмийн зөвлөлийн дарга, орлогч дарга нарын аль аль нь эзгүй байгаа тохиолдолд эрдмийн зөвлөлийг хуралдуулахгүй.

3.  Эрдмийн зөвлөлийн дарга асуудуудыг дэс дарааллаар нь хэлэлцүүлнэ.

4.  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хуралд асуудал оруулсан албан тушаалтнаас асуулт асууж, тухайн асуудлын талаар тодруулга авна.

5.  Асуулт, тодруулга дууссаны дараа эрдмийн зөвлөлийн дарга хэлэлцэгдэж буй асуудлын талаар гишүүдийн санал, шүүмжлэлийг сонсоно.

6.  Санал, шүүмжлэл дууссаны дараа гишүүдийн саналыг хураах замаар хуралд оролцсон гишүүдийн 75-аас багагүй хувийн саналаар асуудлыг шийднэ.

7.  Шаардлагатай тохиолдолд гишүүдийн саналыг нууцаар хурааж болно.

8.  Хэлэлцэх асуудал дууссаны дараа эрдмийн зөвлөлийн дарга хурлыг дүгнэж, хурлыг хаана.

 

БХИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

ЗАРЛАЛ

2018-04-17 19:19:00
2018-04-17 19:15:00
2018-04-03 12:05:00
2018-03-06 10:42:00
2018-02-28 11:54:00
2018-02-28 8:31:00
2018-02-23 17:23:00
2018-02-08 13:09:00
2018-02-02 13:21:00
2018-02-02 12:51:00
Зөвлөгөө мэдээлэл
2017-01-12 0:00:00
Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг…
2016-05-27 0:00:00
Та илүүдэл жингээсээ салж гуалиг, сайхан биетэй болохын тулд эсвэл зүгээр л эрүүл байхын тулд фитнессээр…
2015-12-21 0:00:00
Жингээ хасаж байгаа ихэнх хүмүүс юу ч идэлгүйгээр дасгал хийснээр хурдан турна гэж боддог. Гэвч “Strength…
2015-12-21 0:00:00
Хүний бие организмын үйл ажиллагаанаас буй болсон ихэнх илүүдэл нь беөрөөр дамжин гадагшилдаг бол харин…
2015-12-21 0:00:00
Аюулгүй тохирсон орчинд ажиллах нь эрүүл, сайн сайхан амьдралын гол үндэс юм. Ажлын байранд хийх дасгал…
2015-12-18 0:00:00

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ